Quy định – Điều khoản

Quy định sử dụng - Vietclass.vn

Giải thích thuật ngữ:

  • “Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng nội dung trên trang Vietclass.vn dưới mọi hình thức.
  • “Trang web” là trang web Vietclass.vn.
  • “Điều khoản” là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang Vietclass.vn cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

Điều khoản miễn trách nhiệm với Vietclass.vn

Vietclass.vn đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, Vietclass.vn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Website Vietclass.vn.

Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web Vietclass.vn, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định khác có liên quan. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Trang web Vietclass.vn.

Vietclass.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng nội dung trên Trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc liên quan đến máy tính, phần mềm.

Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Khách hàng sử dụng các Thông tin, dịch vụ do Vietclass.vn cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, Vietclass.vn không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Khách hàng sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.

Các Thông tin của Trang web Vietclass.vn không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.

Việc sử dụng Trang web và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào, bao gồm cả Khách hàng. Người sử dụng chỉ nên sử dụng các bài báo và số liệu trên Trang web như nguồn thông tin tham khảo.

Vietclass.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Trang web Vietclass.vn.

Vietclass.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang web Vietclass.vn. Hơn nữa, Vietclass.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web Vietclass.vn.

Vietclass.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Khách hàng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của Vietclass.vn.

Toàn bộ Website Vietclass.vn và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở hữu của Vietclass.vn, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, Vietclass.vn có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, Vietclass.vn cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website Vietclass.vn gây ra.

Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào/ trình duyệt nào truy cập Trang web Vietclass.vn và/hoặc Khách hàng tham gia vào một thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi từ Dịch vụ do Vietclass.vn cung cấp.

Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website Vietclass.vn một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng nội dung của Website Vietclass.vn.

Trong quá trình sử dụng Website Vietclass.vn, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho chủ sở hữa hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vietclass.vn có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Vietclass.vn để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.